راهبرد مشارکت

1399/2/14 یکشنبه راهبرد مشارکت
راهبرد مشارکت

این سازمان کلیه مقررات صادره خود را اعم از بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اجرایی و ... را پیش از ابلاغ به مدت 2 هفته از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ابلاغ اقدام می‌نماید.

این سازمان در رابطه با تهیه و تدوین لوایح و تعرفه‌های قانونی که نیازمند تصویب نمایندگان مجلس یا مراجع ذیصلاح می‌باشد، پیش از ارسال از طریق درگاه الکترونیک خود در معرض نقد عموم قرار داده و پس از دریافت نظرات و انتقادات سازنده مردمی، نسبت به اصلاح و سپس ارسال آن اقدام می‌نماید.


ثبت اظهار نظر مردمی