منو
بيشتر
رویدادها
شنبه 1 شهريور 1393 اصل پنجاهم قانون اساسی چیست؟

اصل پنجاهم قانون اساسی

"در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است."
لازم به یادآوری است که مسئولیت نسل کنونی در این خصوص جنبه منحصر به فرد دارد زیرا که نسل امروز نخستین نسلی است که فعالیت های اقتصادی و صنعتی آن نسل بعد را مورد تهدید زیست محیطی قرار می دهد. از آنجا که حفظ محیط زیست یک بحث جهانی است نیازمند همکاری های بین المللی می باشد. تلاش ها زمانی به ثمر خواهد رسید که همکاری در سطوح محلی - منطقه ای و در نهایت بین المللی انجام پذیرد.

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر