منو
بيشتر
متون عمومی

موزه تاریخ طبیعی استان کردستان

مشخصات عمومی موزه تاریخ طبیعی

محل موزه : استان کردستان   سهرستان : سنندج

آردس و تلفن دقیق : سنندج بلوار پاسداران پشت پارک دید گاه رئوفی اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان

تلفن :8733233402 0 سال تاسیس: 1380 تاریخ فعالیت رسمی موزه 1381

مسئول موزه : فایق مندمی  کارشناس مسئول بخش محیط طبیعی

وضعیت ساختمان موزه

مساحت موزه : 400 متر مربع

مساحت فضای نمایشگاهی : 380 متر مربع

تعداد دیوراماها :5 دیوراما

تعداد غرفه ها : 34 غرفه


تعداد نموهای موجود در نمایشگاه : 320 موردروشهای تبلیغاتی برای جذب مخاطب موزه :

تبلیغ و گزارش از طریق صدا وسیما استان صورت گرفته است

ارسال دعوتنامه به نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی به تمام نهادهای دولتی مخصوصا آموزش و پرورش،بهزیستی  و دانشگاههای استان صورت میگیرد.

تهیه و بخش بروشور

بيشتر