مرکز پایش آلودگی شهر سنندج
بيشتر
رویدادها
هوای خطرناک
هوای نا سالم
هوای ناسالم
هوای سالم یا مجاز
تعریف  (Air Quality Index )یا شاخص کیفیت هوا :
بيشتر