.
تهدیدهای زیست محیطی

- تهدیدها :

مهمترین تهدیدهای فرآوری استان را می توان چنین برشمرد :

1.      استفاده بیش از ظرفیت تأمین منابع آبی استان در مصارف مختلف و بخصوص کشاورزی

2.      عدم توسعه راهها در استان

3.      عدم انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های بزرگ عمرانی قبل از اجرای پروژه که نتیجه آن می تواند تأثیرات جبران ناپذیری بر محیط زیست استان بگذارد.

4.      فرسایش بیش از حد خاک در استان و عدم توازن اعتبارات و اقدامات انجام شده برای تثبیت خاک در استان با میزان فرسایش آن

5.      آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی به مواد شیمیایی و فرآورده های نفتی و زه آبهای کشاورزی

6.      آتش سوزی وسیع و گسترده جنگلها و مراتع در تمامی سطح استان که نتیجه آن از بین رفتن این منابع و تنوع زیستی در آن می باشد.

7.      توسعه گردشگری استان بر مبنای استفاده از جاذبه های طبیعی موجود بدون تأمین زیرساخت های لازم برای این جاذبه ها

8.      عدم توان محیط زیست استان برای نظارت کامل و گسترده از محیط زیست و اجرای وظایف قانونی و سازمانی خود به دلیل عدم تناسب تشکیلات آن با وظایف محوله به محیط زیست استان که در نتیجه پایش محیط زیست و مراقبت از تنوع زیستی و ... را نمی تواند بنحو احسن انجام دهد.

9.      عدم توسعه معابر سواره رو و پیاده رو شهری و فقدان توازن معقول مابین وسعت معابر موجود با تعداد خودروهای موجود در شهرهای استان

10.  پایین بودن میزان سرانه فضای سبز در شهرهای استان

11.  فقدان طرح جامع ترافیکی و آلودگی هوا در شهرهای استان که بر اساس آنها بتوان مدیریت شهری و بارگذاریهای آتی را انجام داد.

12.  فقر شهرداریها و نبودن اعتبارات لازم برای تفکیک از مبداء زباله، جمع آوری و انتقال زباله، تأمین تجهیزات لازم برای انتقال و دفن و دفع زباله در جایگاههای زباله شهرها و نبودن پرسنل تخصصی مدیریت پسماند در شهرداریها که نتیجه آن مدیریت و ساماندهی پسماند در استان را با مشکل حاد مواجه می نماید و مانع استفاده از فرصت های موجود در این راه از جمله بازیافت، تولید کود کمپوست و ... می شود.

13.  عدم تطابق وسعت شهرکهای صنعتی استان با نیاز توسعه ای صنعت در استان

14.  عدم انجام عملیات تثبیت خاک، آبخیزداری و جنگل کاری حاشیه سدهای موجود استان که نتیجه آن افزایش سرعت بر شدن این سدها و اتلاف اعتبارات هزینه شده برای احداث سدهای مذکور است.

15.  عدم تطابق تجهیزات و امکانات دراختیار اداره کل حفاظت محیط زیست استان با وظایف امروزی و آتی آن

16.  بروز پدیده تغییرات اقلیمی که نتیجه آن افزایش دما و کاهش بارندگی در استان است.

17.  افزایش کانونهای تولید گرد و غبار در کشورهای همجوار و آلودگی هوای استان

18.  وجود فلزات سنگین در منابع آب سطحی و زیرزمینی استان

19.  تخریب بیش از حد اراضی ملی و منابع طبیعی استان

*** حمایت از کالای ایرانی ***