.
موقعیت جغرافیایی
فرایندها
احداث واحدهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی  :
 
 
1- عنوان خدمت: صدور مجوز احداث واحدهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی
 
2- هدف: اعمال ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با محل استقرار واحدهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی
 
3- دامنه عملکرد: استان کردستان
 
4- تعاریف:
شرایط کلی:
کتابچه ضوابط و استانداردهای زیست محیطی بخش ضوابط و معیارهای استقرار صنایع موجود در کتابخانه اداره کل
 
5- مدت زمان انجام کار:
از تاریخ وصول نامه تا ارسال پاسخ به مرجع استعلام کننده حداکثر 20 روز
 
 6- مراحل و شرح اقدامات:
1. ارائه استعلام از ارگانهای ذیربط
2. پرداخت تعرفه کارشناسی توسط متقاضی
3. بازدید از محل معرفی شده
4. ارائه گزارش بازدید توسط کارشناس
5. ارائه پرسشنامه توسط متقاضی
6. ارسال پاسخ به ارگان استعلام کننده
 
 7- مدارک مورد نیاز (شامل فرمها و شماره سریال فرمها):
1. معرفی محل استقرار واحد توسط متقاضی
2. پرسشنامه تکمیل شده توسط متقاضی
3. فیش پرداخت شده متقاضی بابت تعرفه کارشناسی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
صدور مجوز بهره برداری واحدهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی  :
 
 
1- عنوان خدمت: صدور مجوز بهره برداری واحدهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی
2- هدف: اعمال ضوابط و مقررات سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با بهره برداری واحدهای صنعتی ، کشاورزی و خدماتی
3- دامنه عملکرد: استان کردستان
4- تعاریف:
شرایط کلی:
1. نصب دستگاهها و تجهیزات
2. فعالیت واحد در زمان بازدید
 
5- مدت زمان انجام کار:
از تاریخ وصول نامه به اداره کل تا ارسال پاسخ به مرجع استعلام کننده حداکثر 20 روز
 
6- مراحل و شرح اقدامات:
1. ارائه استعلام از ارگانهای ذیربط
2. پرداخت تعرفه کارشناسی توسط متقاضی
3. بازدید از محل معرفی شده توسط کارشناس
4. ارائه گزارش بازدید توسط کارشناس
5. ارائه پرسشنامه توسط متقاضی.
6. ارسال پاسخ به ارگان استعلام کننده.
 
7- مدارک مورد نیاز (شامل فرمها و شماره سریال فرمها):
1. بازدید از نحوه فعالیت واحد در مرحله بهره برداری
2. پرسشنامه تکمیل شده توسط متقاضی
3. فیش پرداخت شده متقاضی بابت تعرفه کارشناسی
 
 

 
بررسی شکوائیه مردمی  :
 
 
1- عنوان خدمت: بررسی شکوائیه مردمی
2- هدف: بررسی شکایات مردمی از واحدهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی و انجام پیگیری های لازم تا رفع کامل آلودگی و یا انتقال واحد آلوده کننده به محل مجاز
3- دامنه عملکرد: استان کردستان
4- مدت زمان انجام کار: از تاریخ وصول شکایت تا ارائه پاسخ حداکثر 20 روز
5- مراحل و شرح اقدامات :
1. ارسال شکایت از طرف مردم و یا ارگانها
2. بررسی موضوع شکایت توسط کارشناس
3. ارسال اخطاریه زیست محیطی به واحد آلاینده در صورتی که آلایندگی محرز باشد و درخواست ارائه برنامه زمانبندی جهت رفع آلودگی
4. در صورت عدم رفع آلودگی اقدام جرائم زیست محیطی به واحدها ابلاغ می گردد
5. واحدهائی که نسبت به رفع آلودگی اقدام نموده‌اند پرونده آنها مختومه می گردد
6. در صورت عدم پرداخت جرائم زیست محیطی از طریق مراجع قضائی تا رفع آلودگی و یا انتقال واحدهای آلوده کننده به محل مجاز پیگیری های لازم به عمل خواهد آمد.
 
6- مدارک مورد نیاز (شامل فرمها و شماره سریال فرمها):
1. شکایت نامه از طرف مردم، ارگانهای دولتی یا خصوصی
 
 

 
خدمات آزمایشگاهی و پایش و اندازه گیری آلاینده های آب در منابع مختلف  :
 
 
1- عنوان خدمت: خدمات آزمایشگاهی و پایش و اندازه گیری آلاینده های آب در منابع مختلف
2- هدف: ارائه خدمات آزمایشگاه و پایش و کنترل منابع آلاینده آب، خاک و هوا
3- دامنه عملکرد: استان کردستان
4- مدت زمان انجام کار: با توجه به پارامترهای اندازه گیری شده متفاوت می باشد (5 الی 10 روز)
5- مراحل و شرح اقدامات :
1. وصول درخواست از طرف متقاضی یا ارائه نمونه توسط کارشناسان اداره کل
2. انجام نمونه برداری
3. آنالیز نمونه
4. در صورت مراجعه متقاضی اخذ هزینه آنالیزهای انجام شده
5. اعلام نتیجه به متقاضی
(آنالیز نمونه جهت متقاضیان به آزمایشگاههای معتمد واگذار گردیده است و آزمایشگاههای اداره کل علاوه بر پایش‌های زیست‌محیطی، در بخش تحقیقات زیست محیطی نیز فعالیت می نمایند)
 
6- مدارک مورد نیاز (شامل فرمها و شماره سریال فرمها):
1. وصول درخواست یا مشاهده آلودگی یک منبع آلوده کننده
 
 

 
صدور پروانه های شکار و صید  :
 
 
1- عنوان خدمت: صدور پروانه های شکار و صید
2- هدف:
1. بهره برداری بهینه از پتانسیل موجود استان
2. تأمین بخشی از درآمدهای مالی
3. شناسایی متخلفین شکار و صید
3- دامنه عملکرد: حوزه استحفاظی استان کردستان شامل مناطق چهارگانه و مناطق آزاد
4- تعاریف: تعدیل وحوش و حیوانات زیانکار، احیای گونه های در حال انقراض و نهایتاً تأمین مناسبات زیست محیطی
 
شرایط کلی:
صدور پروانه جهت شکار و صید:
الف) آبزیان ب) پرندگان ج) سم داران
- جزئیات شرایط در پروانه صادره قید خواهد شد.
- بهای صدور هر پروانه بشرح ذیل قابل واریز به حساب 2170600209005 سیبا نزد شعب ملی در سراسر کشور می باشد.
1. پروانه شکار پرنده:
75000 ریال
2. پروانه صید ماهی تک قلاب:
14000 ریال
3. پروانه صید ماهی قزل آلا:
50000 ریال
4. پروانه صید بلدرچین:
100000 ریال
5. پروانه شکار خرگوش:
150000 ریال
6.پروانه خوک وحشی:
30000 ریال
 
5- مدت زمان انجام کار: ظرف مدت یک ساعت
 
6- مراحل و شرح اقدامات :
1. مراجعه به اداره کل حفاظت محیط زیست
2. ارائه جواز حمل سلاح
3. واریز بهای پروانه مورد درخواست به حساب مربوطه
4. ارائه مدارک مورد نیاز
5. صدور پروانه توسط مسؤول مربوطه
6. مهر و امضای پروانه از سوی رئیس واحد صادر کننده
 
7- مدارک مورد نیاز (شامل فرمها و شماره سریال فرمها):
1. ارائه جواز حمل سلاح.
2. دفترچه شکار و صید.
3. دو قطعه عکس.
4. تصویر شناسنامه و جواز حمل سلاح هر کدام یک برگ.
5. فیش پرداختی بانک.
 
 

 
صدور دفترچه شناسایی شکارچیان  :
 
 
1. عنوان خدمت : صدور دفترچه شناسایی شکارچیان
2. هدف : شناسایی شکارچیان و تأمین بخشی از درآمدهای مالی
3. دامنه عملکرد: حوزه زیست محیطی استان کردستان شامل مناطق چهارگانه و مناطق آزاد
4. تعاریف :
شرایط کلی :
- حضور شخص ذینفع
- دارا بودن مجوز معتبر حمل سلاح
- ارائه فیش بانکی به مبلغ 55000 ریال برای سلاح ساچمه زنی و مبلغ165000 ریال برای سلاح گلوله‌زنی واریز شده به حساب سیبا شماره 2170600212002 به نام حفاظت محیط زیست در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور
 
5. مدت زمان انجام کار: یک ساعت
 
6. مراحل و شرح اقدامات :
1. مراجعه به بانک و واریز وجه مذکور
2. مراجعه به اداره کل حفاظت محیط زیست حوزه صدور دفترچه شکارچیان
3. ارائه اصل و جواز معتبر حمل سلاح شکاری و فیش واریزی
4. صدور دفترچه شکار و مهرو امضاء دفترچه از سوی رئیس دستگاه (حضور شخص الزامی است)
 
7. مدارک مورد نیاز :
1. اصل و تصویر جواز معتبر حمل سلاح شکاری
2. دو قطعه عکس 3×4 و تمام رخ.
3. تصویر شناسنامه .
4. فیش بانکی.
5. تحویل دفترچه شناسایی قدیمی
مدت اعتبار این دفترچه حداکثر 3 سال از تاریخ صدور می باشد.
 
 
 
*** حمایت از کالای ایرانی ***